Anna Zalewska wystąpiła do KE w obronie polskich przedsiębiorców w obliczu wysokich cen gazu!

Anna Zalewska wystąpiła do KE w obronie polskich przedsiębiorców w obliczu wysokich cen gazu!

W świetle kryzysu na rynku dostaw gazu i związanego z tym zagrożenia dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Anna Zalewska zwróciła się do Komisji Europejskiej z pytaniem o jej reakcję na palące potrzeby przedsiębiorców. Obecnie polski parlament podjął już działania wspierające odbiorców indywidualnych gazu oraz podmioty szczególnie wrażliwe na wzrost jego ceny, ale reakcja prawodawców krajowych na problemy MŚP jest ograniczona przez unijny porządek prawny, a w szczególności dyrektywę dot. wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Pani europoseł liczy na wykorzystanie przez Komisji swoich uprawnień, umożliwiających rozszerzenie grupy podmiotów mogących uzyskać wsparcie na czas kryzysu i pozwalających na wytyczenie jasnych kierunków działań dla rządów państw członkowskich. Podjęcie pracy przez KE w tym zakresie ułatwi regulację cen paliwa gazowego na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw, ratując je przed poważnymi stratami lub nawet upadłością.


W wyniku perturbacji na rynku dostaw gazu,parlament polski podjął decyzje mające wspomóc
odbiorców indywidualnych gazu oraz grupę podmiotów szczególnie wrażliwych na niekontrolowane
zwyżki cen tego surowca – przyjmując w dniu 26 stycznia 2022 roku ustawę o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.
Wobec skali i nieprzewidywalności zakresu zmian oraz czasu trwania tak znacznych zaburzeń na
rynku dostaw, rozwiązaniami osłonowymi niniejszej ustawy należy objąć również przedsiębiorców z
sektora MŚP.
Włączenie ich do grupy odbiorców wrażliwych paliw gazowych na równi z sektorem gospodarstw
domowych, wspólnot mieszkaniowych itp. zapewni im szanse na przetrwanie tego ciężkiego okresu.
W sprawie tej podjęte zostały już działania w Polsce, które jednak są ograniczone przez
DYREKTYWĘ PE I RADY 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.
W tej sytuacji jedynym skutecznym rozwiązaniem może być modyfikacja Dyrektywy w kierunku
jednoznacznego opisu działań rządów w kwestii regulacji cen paliwa gazowego i jasnego
zdefiniowania podmiotów wrażliwych.
Czy KE planuje wystąpić do rządów państw członkowskich z jasnymi wskazaniami kierunków działań i
wytycznymi, bazując na uprawnieniach Komisji, zawartych w przywołanej dyrektywie – „W przypadku
nagłego kryzysu na rynku energetycznym lub zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego lub
bezpieczeństwa osób, urządzeń, instalacji lub integralności systemu, państwo członkowskie może
czasowo zastosować niezbędne środki zabezpieczające.”?