Zalewska w liście do KE: Wstrzymanie KPO dla Polski jest nielegalne! Wnoszę o wyrównanie strat za czas blokady.

Zalewska w liście do KE: Wstrzymanie KPO dla Polski jest nielegalne! Wnoszę o wyrównanie strat za czas blokady.

W dniu 26.04.2022 Anna Zalewska wystosowała list z apelem do Pani Komisarz ds. Konkurencji w sprawie niezwłocznego podjęcia czynności w zakresie zaakceptowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy oraz uruchomienia należnych Polsce środków finansowych, wraz z wyrównaniem strat za czas ich blokowania.

Anna Zalewska w swoim apelu podkreśla, że „od wielu miesięcy wbrew obowiązującemu prawu Unii Europejskiej, bez jakiejkolwiek formalnej decyzji umożliwiającej zaskarżenie tych bezprawnych działań, w sposób całkowicie nielegalny wstrzymywane jest uruchomienie finansowania Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.”

Eurodeputowana podkreśla w swoim apelu, że poprzez zablokowanie finansowania Krajowego Planu Odbudowy naruszono zasady konkurencyjności i równego dostępu do rynku (Artykuły 101-109 TFUE i Protokół nr 27 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji).

„Poprzez tak wielką pomoc UE zmianie ulegają ceny zakupów na rynkach, dostaw energii i wszelkie inne koszty operacyjne podnosząc koszty funkcjonowania i produkcji, co w przypadku Polski musi być pokrywane z własnych środków lub skutkować ograniczaniem bądź wstrzymywaniem określonych działań całkowicie”. – zaznacza w liście Zalewska.

„Większe zdolności finansowe krajów obdarowanych w łaskawości Komisji środkami, wpłynęły i nadal wpływać będą na zwyżkę cen energii, transportu, paliw, surowców i szeregu innych, które dotykają Polski, niewspieranej takimi zasobami finansowymi.” – dodaje eurodeputowana.

Anna Zalewska apeluje o niezwłoczne wprowadzenie zabezpieczenia interesów Polski poprzez wstrzymanie finansowania innych krajów do czasu zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu oraz korzystania ze wspólnych środków UE przeznaczonych na odbudowę.

Niezbędne jest wyrównanie zabranych środków, ale i zrekompensowanie tej straty poprzez, z jednej strony odsetki od zablokowanych kwot, z drugiej zaś poprzez wypłacenie oszacowanej przez właściwy organ rekompensaty za wielomiesięczne straty ponoszone przez gospodarkę Polski w wyniku bezprawnego zablokowania polskich środków w Planie Odbudowy.

Treść listu:

Bruksela, 26.04.2022

Margrethe Vestager, Komisarz ds. Konkurencji

Szanowna Pani Komisarz,

Wnoszę o niezwłoczne podjęcie czynności wynikających z zakresu obowiązków Komisarza ds. Konkurencji i zaskarżenie zarówno działań jak i bezczynności Komisji Europejskiej w zakresie zaakceptowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy oraz uruchomienia należnych Polsce środków finansowych, wraz z wyrównaniem strat za czas ich blokowania.

Od wielu miesięcy wbrew obowiązującemu prawu Unii Europejskiej, bez jakiejkolwiek formalnej decyzji umożliwiającej zaskarżenie tych bezprawnych działań, w sposób całkowicie nielegalny wstrzymywane jest uruchomienie finansowania Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Ten stan rzeczy narusza zasady konkurencyjności i równego dostępu do rynku (Artykuły 101-109 TFUE i Protokół nr 27 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji) oraz jest stosowaniem przez KE niedozwolonej pomocy publicznej (Art. 107 TFUE ) wobec państw, które mogąc korzystać już z tych pieniędzy znajdują się w bez porównania lepszej sytuacji w zakresie produkcji, zbycia towarów czy świadczenia usług wobec Polski, która musi z nimi konkurować w oparciu o własne finansowanie bez żadnych dotacji.

Zaburza to nie tylko bieżącą sytuację ekonomiczną, ale ma wielowymiarowy wpływ na szereg działań już obecnie jak i na przyszłość:

•           poprzez tak wielką pomoc UE zmianie ulegają ceny zakupów na rynkach, dostaw energii i wszelkie inne koszty operacyjne podnosząc koszty funkcjonowania i produkcji, co w przypadku Polski musi być pokrywane z własnych środków lub skutkować ograniczaniem bądź wstrzymywaniem określonych działań całkowicie;

•           brak możliwości uczestniczenia w niektórych działaniach o charakterze sezonowym – jak zakupy związane z rolnictwem (zasiewy, nawozy itp.), specyficzne okna (sloty) czasowe na rynkach surowców czy usług kontraktowanych długofalowo, ale w określonych porach roku – uniemożliwia bezpowrotnie udział naszego kraju w szeregu przedsięwzięć czy wręcz w całych gałęziach przemysłu;

•           większe zdolności finansowe krajów obdarowanych w łaskawości Komisji środkami, wpłynęły i nadal wpływać będą na zwyżkę cen energii, transportu, paliw, surowców i szeregu innych, które dotykają Polski, niewspieranej takimi zasobami finansowymi;

•           niemożność konkurowania z krajami uprzywilejowanymi pomocą publiczną KE, w zakresie niezbędnego dla wielu przedsięwzięć (przetargi) zaangażowania posiadanego kapitału;

•           niemożność podejmowania wspólnych przedsięwzięć z innymi krajami Unii, w zakresie zadań mogących być finansowanymi przez Fundusz Odbudowy.

Wnoszę także o niezwłoczne wprowadzenie przez odpowiednie instytucje, na wniosek Komisarza, zabezpieczenia interesów Polski poprzez wstrzymanie finansowania innych krajów do czasu zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu oraz korzystania ze wspólnych środków UE przeznaczonych na odbudowę.

Oczekuję także, nie tylko wyrównania zabranych środków, ale zrekompensowania tej straty poprzez, z jednej strony odsetki od zablokowanych kwot, z drugiej zaś poprzez wypłacenie oszacowanej przez właściwy organ rekompensaty za wielomiesięczne straty ponoszone przez gospodarkę Polski w wyniku bezprawnego zablokowania polskich środków w Planie Odbudowy.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Poseł do Parlamentu Europejskiego